fremhevet bilde

Aktuelt

Bertelsen & Garpestad vant kontrakt hos Møre og Romsdal fylkeskommune -Verdi 235 millioner

Møre og Romsdal fylkeskommune utlyste i november anbudskonkurransen for Bypakke Ålesund - Fv. 60 Blindheim – Flisnes. Etter evaluering av tilbudene oppnådde Bertelsen & Garpestad AS lavest vektet konkurransesum, og sikret seg kontrakten. Oppstart blir våren 2024, og arbeidet skal ferdigstilles våren 2026.

F.v.; Byggeleiar Bjørn Sunde og prosjektleiar Torbjørn Vatnehol, begge i Møre og Romsdal fylkeskommune saman med dagleg leiar Geir Nesland Nilsen i Bertelsen & Garpestad. FOTO: ELSE BRITT ERVIK/MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

Om prosjektet:

Det har vært stor boligutbygging langs fylkesveg 60 mellom Blindheim og Flisnes de siste årene og det foreligger planer om utvikling av flere boligområder. Fylkesvegen er også en viktig gjennomfartsåre, mellom ferjesambandet Magerholm-Sykkylven. Det kjører i overkant av 11 000 biler i døgnet på strekningen og vegsystemet er ikke utformet for dagens eller framtidens trafikk.

Prosjektet har som formål å forbedre trafikksikkerheten for alle trafikanter og bedre miljøet gjennom sanering av kryss, tilrettelegging for gående og syklende og for kollektivtrafikken.

Det skal bla. bygges ny rundkjøring ved Blindheimshallen og fylkesvegen blir det midtrekkverk for å hindre møteulykker. Mot sør er det planlagt nytt sidevegssystem med ny parsell av Ramsvikvegen. Mot nord er Puskholevegen planlagt utvidet til to kjørefelt med fortau og to-vegs sykkelveg. Det blir nye underganger ved Blindheimshallen og Puskhola, fortau langs Ramsvikvegen og Puskholevegen og ny gang- og sykkelveg på nordsiden av fylkesvegen mellom Nyledbakken og Flisnes, som vil vesentlig øke trygghet for myke trafikanter.

Prosjektleder i Møre og Romsdal fylkeskommune, Torbjørn Vatnedal, sier at de er glade for å lande kontrakt med en erfaren entreprenør som de kjenner fra før. Nå går vi inn i en planleggingsfase med entreprenøren før anleggsarbeidet starter i løpet av februar.

Daglig leder i Bertelsen & Garpestad, Geir Nesland Nilsen er kjempefornøyd. Dette er den beste starten på nyåret en kunne fått og vi ser frem til et godt samarbeid med fylkeskommunen sier Geir.

Jeg er veldig fornøyde med tildelingen og vi gleder oss til å samarbeide med fylkeskommunen sier Andreas Roan, Marked- og Anbudssjef i BG.

Aktuelt

scroll til toppen