Fremhevet bilde

Aktuelt

Kontraktsignering Fv. 552 Hatvikvegen

Bertelsen og Garpestad har sikret seg en kontrakt verdt 110 millioner kroner for utbedringsarbeid på Fv. 552 Hatvikvegen.

Daglig leder i Bertelsen & Garpestad, Geir Nesland Nilsen og Utbyggingssjef i Vesland Fylkeskommune sør, Kjell Hagesæther

Arbeidene, som har oppstart medio februar, forventes å være ferdigstilt innen august 2026. Prosjektet omfatter utvidelse av den nåværende smale veien, som strekker seg over omtrent 1,2 kilometer. Veien skal utvides til to kjørefelt uten gul stripe og det skal etableres tilbud for gående som er hovedgrunn til gjennomføring av prosjektet i Miljøløftet. Prosjektet er modellbasert.

Strekningen har for tiden stor trafikkmengde, og på grunn av ferjesambandet utgjør dette en av de største utfordringene i byggeperioden. En grundig trafikkavviklingsplan er nødvendig, samt koordinasjon med ferjesambandet og andre kommunale tjenester, inkludert buss- og avfallshåndtering for grunneiere, samt postlevering.

Bjørnafjorden kommune har også planer om å legge vannforsyning (VA) langs strekningen, med tilkoblingspunktet plassert i krysset Heglandsvegen og frem til nytt gangfelt ved Bjåneskrysset for fremtidig boligutbygging. Prosjektet inkluderer også sanering av lavspenningskabler og etablering av nye grøfter for høyspennings- og lavspenningskabler, samt telekabler. For ny overvannshåndtering vill det bli arbeider der overvann føres ned til sjø, fra avkjørsel Midtbøvegen til Lyssandfjæra skal det legges i lukka grøft. Ved Moldegård skal det delvis ligge i lukka og åpen løsning. I tillegg skal Bøtre bru saneres og erstattes av en kulvert.

Prosjektet omhandler i stor grad:

 • Utfylling og masseutskiftning
 • Sprenging/pigging i dagen
 • 1 stk kulvert kontruksjon
 • Tørrmur konstruksjoner
 • Overgangfelt
 • Veibelysning
 • Bygging av ny gang- og sykkelveg
 • Nye OV anlegg til sjø / påkobling mot kommunalt OV anlegg
 • Vannledning for Bjørnafjorden kommune
 • Riving av bru
 • Omlegging av adkomst/utkjørsler
 • Arbeid iht. avtaler med grunneiere.

Hatvikvegen rett framover, ved krysset ved Hegglandsdalsvegen, som går opp til venstre. Foto: Google Maps

Aktuelt

scroll til toppen